หน้าแรก

เป็นงานวิจัยเพื่อพัฒนา Growth Mindset ของนักเรียน ตามโครงการพัฒนาวิทยากรแกนนำเพื่อจัดการเรียนการสอนวิชา Computing Science โดยโรงเรียนวัดสระแก้วร่วมกับ สสวท.ในการวิจัยในครั้งนี้..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

              สื่อการสอนที่จัดทำขึ้นเองโดย Webmaster มีไว้สำหรับสอนนักเรียนและ

               เผยแพร่ให้กับนักเรียนที่สนใจ

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

      สำหรับนักเรียนส่งงานวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ ปีที่ 6

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

เข้าไปศึกษาเพิ่มเติมที่นี่
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 


ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่

แบ่งปันความรู้

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

คลิปสอนภาษาอังกฤษ Eng24 จาก สพฐ.

ศึกษาเพิ่มเติมที่

Eng24 Channel

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….