งานประจำสัปดาห์ ป.5

บทที่ 4 ดาวกระจายที่ค่ายลูกเสือ

ความรู้ในเนื้อหาบทเรียนบทที่ 4

ความรู้ในเนื้อหาบทที่ 6

ใบกิจกรรมหน้า 33,34,43,44

กิจกรรม 4.2 หน้า 31-32

ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดหน้าที่ 29 -30 บทที่ 4