งานเก่าห้องเรียนออนไลน์ ป.5

ความรู้งานชิ้นที่ 1-4 อัลกอริทึม

ความรู้ใบกิจกรรมที่ 5 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย

ความรู้กิจกรรมที่ 7 ข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น

ความรู้กิจกรรมที่ 7 การใช้เหตุผลเชิงตรรกะ ในการแก้ปัญหา