ห้องเรียนป.5

กิจกรรมสัปดาห์ที่ 3 ผังงาน

กิจกรรมที่ 3 ให้นักเรียนนำรหัสลำลองจากการตักน้ำใส่โอ่งใบกิจกรรมที่ 2 มาสร้างเป็นผังงาน

คลิกที่ภาพเพื่อสร้างผังงาน

สัปดาห์ที่ 2

สัปดาห์ที่ 2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องรหัสลำลองและผังงาน

เนื้อหาความรู้เพิ่มเติมเรื่องรหัสลำลองและผังงาน

กิจกรรมที่ 1 ทบทวนบทเรียน

สัปดาห์ที่ 1 ทบทวนบทเรียน

กำหนดการสอน ป.5 ภาคเรียนที่ 1
ทบทวนก่อนเรียน

ให้นักเรียนเขียนโปรแกรมให้นักประดาน้ำลอยไปที่หัวใจทั้งสองดวง ดังคลิปด้านล่างนี้