ห้องเรียน ป.5

งานเก่า นักเรียนสามารถเลือกทำงานย้อนหลังได้ สำหรับการส่งงานในเว็บไซต์ของครูให้ส่งได้เฉพาะงานเก่าเท่านั้น งานใหม่ให้ส่งในเว็บไซต์ของห้องเรียนออนไลน์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

บทเรียนประจำวันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2564

ใบกิจกรรมวันที่ 20 กรกฎาคม 2564

ใบกิจกรรมย้อนหลัง

ใบกิจกรรมย้อนหลังวันที่ 6 กรกฎาคม 2564

ตรวจสอบการส่งงานกิจกรรมสอบเก็บคะแนน

https://bit.ly/3wLZM2N

งานครั้งที่ 1 ประจำวันที่ 29 มิถุนายน 2564

กิจกรรมช่วงเตรียมความพร้อม (นักเรียนจะทำหรือไม่ทำก็ได้)