เนื้อหาบทเรียน ป.4

กิจกรรมประจำสัปดาห์ แบบฝึกหัดบทที่ 3 หน้าที่ 14-16

กิจกรรมประจำสัปดาห์ แบบฝึกหัดที่ 3.1 ข้อ 1

คลิปอธิบายแบบฝึกหัด 2.1

แบบฝึกหัดบทที่ 2 ข้อ 2.1 หน้าที่ 11-12

เนื้อหาบทเรียนบทที่ 9 บั้งไฟบุพชาติ

ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดบทที่ 9 หน้าที่ 54,55,56