unit3_5

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ำ

คำชี้แจง ให้นักเรียนเขียนโปรแกรมให้ได้ผลลัพธ์ดังภาพด้านซ้ายมือ โดยมีคำสั่งที่เกี่ยวข้องคือ

 

 


Scratch, an interactive worksheet by Kfon1969

liveworksheets.com


คำชี้แจง ให้นักเรียนเขียนโปรแกรม scratch ให้ได้ผลลัพธ์ดังภาพ