unit4-6

โครงงาน coding การสร้างนิทานด้วยโปรแกรม scratch

โครงงาน โดย Teacher Sunanta

คำชี้แจง ให้นักเรียนสร้างนิทานขึ้นมา 1 เรื่องโดยกำหนดตัวละครเอง และตัวละครต้องสามารถขยับร่างกาย เคลื่อนที่และสนทนาได้

ตัวอย่างนิทาน