unit4_2

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 อัลกอริทึมในชีวิตประจำวัน

ให้นักเรียนคลิกที่ภาพเพื่อทำกิจกรรม

กิจกรรม

                                                                                คลิกที่ภาพตาราง

.คำชี้แจง ให้นักเรียนออกแบบการเขียนโปรแกรมให้หุ่นยนต์ทำกิจวัตรประจำวันตั้งแต่เริ่มต้น

                     จนถึงสิ้นสุด และแสดงเส้นทางการเดินทาง