unit4_4

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 คำสั่งแสนกล

ใบกิจกรรมเรื่อง พิกัดสร้างบ้าน
คำชี้แจง ให้นักเรียนเติมพิกัดแกน x และ แกน Y ให้ถูกต้อง จากนั้นให้เขียนโปรแกรมสร้างบ้านตามสคริปที่กำหนดให้